Aaron Johnson Alan Macdonald Céli Lee Chan Kok Hooi Erdeven DJess George Karakasoglu Guy Aitchinson James Guppy Jess Yen  Jessica Joslin Jesus Quintanar Johnson  Tsang Marc  Buchkart Michelle Kingdom Paul Kaptein Prateep Kochuaba Sarina Brewer  Scott G.  Brooks Sharp Vasilis Avramidis

HEY! modern art & pop culture #29

Covers: JOHNSON TSANG + ERDEVEN DJESS 

Revue d’art trimestrielle - Bilingue (français + anglais)
2 covers + 144 pages + 2 booklets de 16 pages
Sans publicité / format 24 x 29 cm
Ed. Ankama/619

HEY! modern art & pop culture #29

mars 2017

Artists

Australia -

James Guppy /

Paul Kaptein -

France -

Erdeven DJess -

Greece -

George Karakasoglu /

Vasilis Avramidis -

Hong Kong (China) -

Johnson Tsang -

Malaysia -

Chan Kok Hooi -

Thailand -

Prateep Kochuaba -

United Kingdom -

Alan Macdonald /

Céli Lee -

United States -

Aaron Johnson /

Guy Aitchinson /

Jess Yen /

Jessica Joslin /

Jesus Quintanar /

Marc Buchkart /

Michelle Kingdom /

Sarina Brewer /

Scott G. Brooks /

Sharp -